Възможности за проектно финансиране на спортни клубове, федерации и общини от националните и европейски фондове

Общество
Добави в Svejo
    12/02/2011 12:04

Финансовите трудности и ограниченият достъп до външни капитали през последните години не подминаха и сферата на българския спорт.  В тази връзка решихме да представим алтернативни начини за финансиране в областта на спорта със средства от националните и европейски фондове за предоставяне на безвъзмездна парична помощ.  За актуалните възможности за финасниране на спортни клубове, федерации и общини разказва  Мария Христова, експерт в ИЮ Консулт - една от водещите консултантски фирми за подготовка и управление на европейски проекти в страната.

Проблемите в областта на спорта и промотирането на физическата активност като обществена значима дейност са застъпени в политиките и приоритетите на Европейския съюз (ЕС). Израз на общата европейска политика в областта на спорта е създаването на т.нар. Бяла книга на спорта,  която е първият изчерпателен документ, в който се очертава  виждането на Европейската комисия за сектора. Целта на Бялата книга е да се предостави стратегическа насока относно ролята на спорта в ЕС, да се очертаят конкретни действия и мерки за подпомагане, както и да привлече вниманието на обществеността към нуждите на този сектор.

От 2007 г. като пълноправен член на ЕС, българските граждани, фирми и администрация могат да се възползват от възможностите, предоставяни от структурните фондове на ЕС по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, както и централизираните програми на ЕС, които се администрират директно от Европейската комисия (ЕК) в Брюксел.

Възможностите за финансиране на българския спорт със средства от европейските фондове към момента са силно ограничени, но затова пък се допълват от няколко национални програми за развитие на спорта,
финансирани от националния бюджет и администрирани от Министерството на физическото възпитание и спорта.

Възможности за финансиране на спорта от европейските фондове

Възможностите за финансиране на спорта със средства от европейските фондове могат най-общо да се разделят на два вида програми – централизирани европейски програми, които се администрират директно от ЕК и европейски програми, действащи на национално ниво.

Централизираните европейски програми в областта на спорта действат за всички страни-членки на ЕС и по тях се кандидатства директно към Европейската комисия в Брюксел. Финансовата помощ се отпуска за проекти в съответствие с приоритетите на Комисията в областта на спорта, дефинирани в стратегическата Бяла книга на спорта. Всяка година Европейската комисия отправя покана за представяне на проектни предложения в различни области. Оценката и мониторингът върху изпълнението и управлението на проектите се осъществяват от отдел „Спорт“ на генерална дирекция „Образование и култура“ на Комисията.

Предходната покана за представяне на предложения за 2010 г. беше насочена към  подкрепа на транснационални проекти, изготвени от публични органи или организации на гражданското общество, с цел установяване и изпробване на подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта в следните сфери:
- борба с допинга;
- насърчаване на социалното приобщаване чрез спорт;
- насърчаване на доброволческата дейност в спорта.

Бюджетът, предназначен за тази покана за представяне на предложения, е в размер на 2 500 000 EUR като  съфинансирането от страна на ЕС е максимум 80 % от общите допустими разходи.

Засега няма публикувана покана за представяне на проекти в областта на спорта  за 2011 г., но заинтересованите лица могат да следят за предстоящото публикуване на официалната интернет страница на Комисията (http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc866_en.htm )

Европейските програми, действащи на национално ниво се финансират от структурните фондове на европейския съюз (Европейският фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд). Тези програми са децентрализирани и тяхното управление се осъществява от съответното министерство или агенция под мониторинга и контрола на ЕК. Към тях се отнасят оперативните програми (ОП Конкурентоспособност, ОП Регионално развитие, ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Околна среда, ОП Транспорт, ОП Административен капацитет, ОП Техническа помощ и ОП Рибарство), Програмата за развитие на селските райони, както и програмите за трансгранично сътрудничество


Много от малките общини могат да кандидатстват за изграждане и подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт, които, в масовия случай, в момента изглеждат така.
Снимка: bgclubs.eu

За общини и клубове - финасиране за спортни бази

Възможност за финансиране на общините за инвестииции в  спортна инфраструктура  предоставя  мярка 321 „Основни услуги за населението” към Програмата за развитие на селските райони, в която е включена  допустима дейност за финансиране – Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт. По мярката могат да кандидатстват общини, на чиято територия има спортни центрове или стадиони, нуждаещи се от реконструкция или такива, които искат да изградят спортни комплекси. Максималният размер на проект, с който може да се кандидатства е 3 000 000 евро, като се възстановяват 100% от направените от общините разходи. Допустими за кандидатстване са всички 256 български общини, находящи се в селски райони. По мярката има огромен интерес от  страна на селските общини. Очаква се отваряне на мярката в началото на 2012 г.

За изграждането на частни спортни игрища и съоръжения, физически и юридически лица могат да кандидатстват по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” към Програмата за развитие на селските райони, която се очаква да отвори в средата на тази година. Финансовата помощ, която се отпуска е ограничена до 200 хил. евро и покрива до 70% от допустимите разходи. От тази мярка могат да се възползват бенефициенти на територията на 178 общини, които не са включени в агломерационните ареали.


С относително малко, но разумно инвестирани средства (собствени и от европейските фондове) общините могат да възстановят занемарените си бази и да заприличат поне на тази в Харманли.
Снимка: bgclubs.eu

За треньори и мениджъри

Спортните клубове, които са регистрирани като юридически лица по Търговския закон могат да кандидатстват по ОП ‘Развитие на човешките ресурси’ за финансиране на дейности, свързани с обучение и повишаване на квалификацията на своите служители. Процедурата се казва ‘Квалификационни услуги и обучение на заети лица’ и се очаква да отвори за прием на проекти до края на м. март тази година.  Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е левовата равностойност на 200 хил. лв. като собственият принос на кандидата зависи от категорията на предприятието (работодателя), чиито служители се обучават. Безвъзмездната финансова помощ за микро и малки предприятия е в размер до 100 % от допустимите разходи, за средните предприятия е 80 %, а за големите – 70%.

Обучението на служителите може да се изършва по две направления – професионална квалификация и ключови компетентности. Обучението за повишаване на квалификацията или придобиване на квалификация се удостоверява със съответния документ за придобита квалификация и се извършва от лицензираните центрове за професионално обучение или професионални училища, а максималната безвъзмездна помощ за обучение на едно лице не може да надвишава 926 лв. Обучението по ключови компетентности може да включва езикови курсове, компютърни обучения, умения за продажби и работа в екип и други като безвъзмездната помощ за обучение на едно лица може да бъде до 300 лв.


Национални програми за финансиране в областта на спорта

За разлика от ограниченото финансиране на спорта от европейските фондове, националните програми предлагат широки възможности за финансиране на спортните федерации и клубове. Програмите за развитие на спорта се определят от Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС) и се финансират от националния бюджет. На своята официална интернет страница МФВС е публикувало актуалните програми за 2011 г. в областта на спорта. Тук ще представим накратко всяка от тях:

„Олимпийска подготовка – 2011”
– целта на тази програма е издигане и утвърждаване на спортния престиж на страната, провеждане на целогодишен високоефективен тренировъчен процес и финансова подкрепа на спортистите от проектоолимпийския отбор на Република България и техния резерв. Акцент на програмата е прилагането на селективния подход при определяне на спортистите, оптимизиране на условията за спортното им развитие и стимулиране на детско-юношеския спорт, което да гарантира изграждането на състезатели от световна величина.

„Развитие на спорта за високи постижения – 2011”
- програмата е насочена към изпълнение на един от основните приоритети на МФВС – подкрепа на спортните федерации за устойчиво развитие на спорта за високи постижения. Програмата е разработена с оглед прилагане проектното финансиране на спортните федерации. Дава се приоритет на проектите на спортните федерации, администриращи неолимпийски видове спорт, допринесли за утвърждаване престижа на българския спорт, чрез успешно представяне на българските спортисти на европейски и световни първенства. Преки бенефициенти по тази програма са лицензирани спортни федерации, администриращи неолимпийски спортове.

„Спорт за хора с увреждания и деца в риск”
- настоящата програма е разработена с цел създаване на предпоставки и условия, определящи основните задачи на спорта за хората с увреждания и децата в риск, за активизиране на действията на държавните и местни власти, спортните и неправителствените организации за създаване на подходящи и достъпни условия за спорт, спортни специалисти в областта на адаптираната физическа активност и адаптирания спорт, подобряване физическото, психическото и функционално им състояние, както и социалната интеграция и адаптацията им в обществото.

Програмата е разработена в съответствие с проектното финансиране на спортни организации за повишаване на резултата от тяхната дейност, като с приоритет са тези организации, които имат условия и достъп до спортните бази за хората с увреждания и специалисти с квалификация за провеждане на спорт за хора с увреждания.
Програмата „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” ще се реализира в две направления:
-    Начално обучение (индивидуални и групови занимания) за хората с увреждания;
-    Начално обучение по вид спорт и спортна подготовка за деца в риск.


Българската спортна федерация за деца лишени от родителски грижи работи активно по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск".

„Научи се да плуваш” – програмата е разработена и актуализирана в съответствие с един от основните приоритети в дейността на МФВС – развитие на спорта в свободното време. С нейното изпълнение се реализират част от мерките, заложени в Програмата на правителството на европейското развитие на Република България за периода 2009-2013 г., цел „Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт за всички и социален туризъм”. Основната цел е да се осигури начално обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове.

„Спорт за децата в свободното време” - програмата е разработена с оглед създаване на предпоставки и условия за предизвикване интереса на децата към двигателна активност, увеличаване и разнообразяване на възможностите за участие в спортни занимания по различни видове спорт през свободното им време. Програмата и въведеното проектно финансиране дава възможност да се подпомогне дейността на спортните клубове - изпълнители на  проекти по Програмата, да се повиши ефективността от общественополезната им дейност и да се създаде възможност за селекция на деца с перспективи за спортно развитие.
Програмата „Спорт за децата в свободното време” се реализира в две направления:
-    „Начално обучение по вид спорт”;
-    „Спортни занимания през ваканциите”.

„Програма за развитие на спорта за всички” -
акцентът в Програмата е създаване на предпоставки и условия за положителна промяна на съществуващата ниска и недостатъчна двигателна активност на населението и нездравословния начин на живот чрез практикуването на физически упражнения и спорт. Това може да се осъществи постепенно чрез приобщаване към здравословна физическа активност на представители на различните социални групи от населението, независимо дали целта е укрепване на здравето, активния отдих в свободното време или подобряване на личните постижения в областта на спорта. Основната цел е подпомагане на общественополезната дейност на лицензирани спортни организации чрез проектно финансиране, с оглед устойчиво развитие на дейностите в областта на спорта за всички и социалния туризъм.

Очаквайте още статии по темата, които ще бъдат насочени към конкретните стъпки за финасиране на проекти в общини или спортни клубове.


Коментари